Symposium 10 jaar Nederlands Netwerk Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet

Kom je naar het symposium?

Op woensdag 28 september vieren we met een symposium het 10-jarig bestaan van Netwerk Geweldloos Verzet & Nieuwe Autoriteit. Tijdens deze dag zijn er plenaire sessies en verschillende deelsessies die je kan bezoeken. Er zijn twee rondes, bij inschrijving kan jij aangeven waar jouw interesse naar uit gaat. Hieronder staat de inhoud van de deelsessies beschreven.

We hopen je daar te ontmoeten!

Praktisch:

Locatie: Beatrixzaal (Pactum), Bergerweg 23, 6085 AS Horn 

Datum & tijd: Woensdag 28 September 2022 |  9:30-16:30 uur

 

Belangrijke mededeling:

Helaas kunt u zich op dit moment enkel aanmelden doormiddel van een wachtlijst plaatsing.

U kunt mailen met Meike Janssen via administratie@0-100.eu en wij zullen u uiterlijk 12 september informeren of u kunt deelnemen.

Deelsessies overzicht

Plenaire lezingen van Eliane Wiebenga (Verbindend Gezag®) en Wim Braamse

bevlogen kartrekkers die Geweldloos Verzet naar Nederland brachten en een grote bijdrage leverden aan de ontwikkeling en verspreiding van het gedachtegoed.

*

Intermezzo door Ron Ottenbros

Carla Stals en Jörgen Dresen

Van praten naar doen en ervaren!

Wij willen jullie in deze workshop inspireren met de mogelijkheden die er zijn om expertise als psychomotorisch therapeut (in de gesloten Jeugdzorg) en expertise vanuit Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet en Trauma samen te brengen. De kracht van SAMEN komt in deze sessie bij elkaar. We zien steeds meer noodzaak om met interactieve en ervaringsgerichte werkvormen aan de slag te gaan in de trainingen en hulpverlening voor professionals en cliënt(systemen). Doe je mee?

Philippine Tjalma

Van oudertrainingen naar een oudergroep rond problematische jeugd in de wijk.

Ik wil jullie meenemen in een verhaal over de kracht van oudergroepen. Over wat support heeft betekend voor mijzelf en hoe dat invloed heeft gehad op mijn visie op jeugdzorg. Mijn beweging vanuit geïndiceerde zorg naar preventief werken in de wijk. Ik wil laten zien hoe de waarden die ten grondslag liggen onder het Geweldloos Verzet een rol in hebben gespeeld in deze ontwikkeling. De workshop is een combinatie van mijn eigen verhaal, ervaringen met het werken met oudergroepen én het verhaal over een pilot in de wijk ‘Ouders rond Problematische Jeugd Groepen’. Ik wil met jullie actief aan de slag gaan en samen een aantal stellingen, dilemma’s en vragen uit de praktijk onderzoeken.

Debby Kessels en Margo van der Stelt

SPACE (behandeling van angst en vooral internaliserende problematiek bij kinderen-en jongeren).

Hoe doorbreek je als ouders dikwijls hardnekkige patronen van interactie, bij angst/dwang gerelateerd gedrag van kinderen/jongeren? SPACE is een helder en bewezen effectief programma, dat ouders stapsgewijs meeneemt. Ouders krijgen zicht op valkuilen en handvatten om dysfunctionele aanpassingen van hun kant te verkleinen. Zij ervaren meer vertrouwen aangaande de mogelijkheden van hun kind en stralen dit ook uit. In deze workshop staan we stil bij de toepassingsmogelijkheden van dit SPACE programma, bij de doelgroepen en de variaties op hoe men het programma kan aanbieden.

------

Marjon de Boer

Het Kompas, een instrument voor reflectie in het onderwijs.

Sinds 2019 wordt in de Academische Werkplaats op Iselinge Hogeschool gewerkt aan de ontwikkeling van het Kompas voor Verbindend Gezag. Dit Kompas beschrijft concreet, waarneembaar gedrag van onderwijsprofessionals in alledaagse situaties (www.iselinge.nl/hetkompas). In 2022 is een studie uitgevoerd onder meer dan 300 (aanstaand) professionals om de pijlers van het Kompas te valideren. Onderzoeksvragen zijn: in hoeverre zijn de pijlers te onderscheiden in de praktijk, handelen professionals ernaar? En in hoeverre hangt hun handelen samen met hun persoonlijkheid? In deze sessie deel ik graag de uitkomsten van het onderzoek en bespreek ik de betekenis ervan.

------

Eefke en Erik Faassen

De weg van de lange adem verdragen, een hele kunst.

Met het boek van Haim Omer op schoot sprongen wij zeven jaar geleden BAM! het diepe in, zonder dat we geleerd hadden echt goed te zwemmen. Al doende leert men, zo dachten wij. En dat bleek ook zo te zijn. Positieve ervaringen droegen bij aan ons zelfvertrouwen. Moeilijke momenten maakten het soms knap ingewikkeld en leidden juist tot onzekerheid. In deze interactieve workshop nemen wij je mee naar onze blunders én moeilijke momenten waar we van hebben geleerd. De principes van Geweldloos Verzet bleken ook voor onszelf waardevol om verankerd te zijn en blijven.

------

Jeroen Wierstra

Het gebruik van improvisatie en speltechnieken om met ouders te oefenen in Verbindend Gezag.

Op een verbindende manier gezag uitoefenen is voor veel ouders vaak nog niet zo eenvoudig, zeker niet naarmate de zorgen groter worden. Vanuit onmacht, toenemende stress of door wanhoop gedreven vertonen opvoeders regelmatig gedrag dat ofwel gekenmerkt wordt door zich afstandelijk, gebiedend en overheersend op te stellen of nabij maar onzeker, onderdanig en toegeeflijk. In deze workshop gaan we op onderzoek uit hoe we spelenderwijs kunnen oefenen met deze concepten van hoge en lage status.

------

Kathelijne van Dongen

Verbindend Gezag met elementen van Dialectische Gedragstherapie bij zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag.

Buiten spel, zo voelen ouders zich als ze hun kind niet meer kunnen bereiken door zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag. Iedere grens die ouders stellen kan een trigger zijn voor een nieuwe poging tot suïcide, ze lopen op eieren. De spanning is voor alle gezinsleden ondraaglijk en de machteloosheid groot. Als het om leven en dood gaat is verzet ongelooflijk spannend. Het vraagt om moed. In de workshop zullen we stil staan bij resultaten van het onderzoek naar de oudergroep, horen we ervaringen van ouders aan het woord die mee hebben gedaan aan de oudergroep en staan we stil bij hoe je ouders kunt  helpen in het verdragen van spanning; de illusie van controle. We behandelen een aantal dialectische dilemma’, beschermen versus steunen, autonomie versus verbinding.

------

Marieke van Rijn en Aarti Sarabdjitsingh

Culturele sensitiviteit in het werken met Verbindend Gezag.

Iedere ouder, ieder gezin/familie, ongeacht de culturele afkomst, heeft zijn eigen gedachten, gevoelens, waarden en normen over wereld, opvoeding en ouderschap. De belangrijke thema’s van het Verbindend Gezag zijn bij uitstek de thema’s waar culturele sensitiviteit belangrijk is. Autoriteit, veiligheid, escalaties/de-escaleren, herstel van relatie, support, aanwezigheid, aandacht/liefde en verzet worden in elke culturele context immers anders beleefd. Cultureel sensitief werken start met het bewust zijn van je eigen referentiekader en het nieuwsgierig zijn naar de ander. Tijdens deze workshop schetsen we verschillende manieren om hier handen en voeten aan te geven.

------

Wil van Nus

Als naar school gaan een uitdaging wordt.

Ongeveer twintigduizend kinderen en jongeren gaan niet (meer) naar school. Een groep waar een groot stadium mee gevuld kan worden! Een uitdaging voor de leerling en zijn ouders, maar niet minder voor het onderwijs. Welke rol kan school nemen als het gaat om deze groep leerlingen, die zich vaak ongezien voelt, en hoe verhoudt zich die tot de rol van ouders? Is het mogelijk zich gezamenlijk te verzetten of betreft dit een illusie van controle? In mijn workshop wil ik ingaan op een aantal dilemma’s rond dit vraagstuk en deze koppelen aan door de deelnemers meegenomen ervaringen uit de praktijk.

------

Kirsten van Gink en Marianne Haspels

Implementatie van Geweldloos Verzet – het versterken van professionals binnen de (dag) behandeling – een lerende beweging.

In de afgelopen tien jaar heeft de jeugdzorg kennis gemaakt met de kracht van Geweldloos Verzet. Onze ervaring is dat het gedachtegoed door professionals binnen de (dag)behandeling als een waardevolle aanvulling wordt ervaren in hun basishouding én in het handelen in situaties waarin zij onmacht ervaren. De eerste kennismaking is veelal positief, de uitdaging zit in de vraag: hoe zorgen we ervoor dat het in ons handelen wordt verankerd? Het vraagt om lef én tijd om vaste patronen te veranderen en om een andere manier van handelen eigen te maken. In deze workshop kijken we terug op hoe we de implementatie de afgelopen tien jaar hebben vormgegeven en wat we hiervan hebben geleerd (onderzoek, afwegingen, succesfactoren). We delen onze ervaringen over hoe het meten van data de implementatie kan versterken. En last, but not least zijn we heel benieuwd naar jullie succeservaringen met als doel inhoud te geven aan een gezamenlijke lerende beweging.

Keuze deelsessie doorgeven

Al een ticket gekocht en wil je aangeven aan welke deelsessie je graag wilt deelnemen? Dat kan via onderstaande knop.

Er is een ochtendronde en een middagronde. Je kan je 3 voorkeuren doorgeven en wordt door ons ingedeeld bij 1 deelsessie. We doen ons best om iedereen bij een voorkeur deelsessie te plaatsen maar het kan voorkomen dat je bij een andere sessie komt. Onze ervaring is dat dit ook heel verfrissend kan zijn. 

Heb jij je ticket al?

Wacht niet te lang, er is beperkt plaats op onze locatie in Horn. Na het bestellen van je ticket krijg je de mogelijkheid om jouw deelsessie voorkeuren door te geven. Wacht niet te lang, we vullen de deelsessies op basis van inschrijvingstijd.

De keuze voor jouw deelsessie kan je via deze link doorgeven. Je ontvangt deze zelfde link nogmaals als je een ticket koopt. Graag één keer invullen per persoon. 

Namens het Nederlands Netwerk Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet, graag tot ziens!